Forsikringskrav

Forsikringskrav

Forsikringsselskaberne stiller en række krav, når du skal forsikre din virksomhed. Forsikringskravene udmønter sig i et sikringsniveau 


Sikringsniveau er et udtryk for den risiko, din virksomhed har for indbrud. Dit niveau fastlægges ud fra de varer, du har til salg og værdien af disse varer, samt af det it-udstyr du selv bruger i virksomheden.


Seks sikringsniveauer

Jo mere attraktive dine varer er for indbrudstyve, des bedre indbrudssikring kræves. Jo større koncentration af attraktive varer, des bedre indbrudssikring kræves.


Der er i alt seks sikringsniveauer, og hvert niveau beskriver nøje hvilke krav, der er til låse, forstærkninger af bygningsdele, gitre, elektronisk alarmovervågning m.v. Sikringsniveau 10 er det laveste niveau, og sikringsniveau 60 er det højeste. Forsikringsselskaberne stiller krav til gennembrydningstiden af glas fra sikringsniveau 40.

Midlertidig afdækning efter indbrud

Efter et indbrud skal sikringen opretholdes. Det betyder, at der skal foretages en midlertidig indsats, for at sikre værdier og begrænse omfanget af følgeskader, indtil sikringen er permanent genetableret.
Forsikringsselskabet kræver, at sikringsniveauet er reetableret, når stedet forlades. I Sikringskatalogets kapitel 6 fremgår det, hvilke byggematerialer der kan anvendes samt, hvorledes disse bør fastgøres.
Al montage skal foregå indefra, så simpel demontering ikke er mulig.
Alarmovervågning forudsættes ligeledes genetableret, hvis der stilles krav om dette i sikringsniveauet. (kilde F&P)

Hvad skal du være særligt opmærksom på?

 

Forsikringslovens §51.

"Er der i forsikringsaftalen givet pålæg om forholdsregler, der før forsikringsbegivenhedens indtræden skal iagttages for at forebygge denne eller formindske skadens omfang, og har den sikrede eller nogen, hvem det påhviler at påse forskrifternes gennemførelse, gjort sig skyldig i forsømmelse med hensyn til overholdelsen af sådant pålæg, har den sikrede kun krav mod selskabet, når og for så vidt det må anses godtgjort, at forsikringsbegivenhedens indtræden eller omfang ikke skyldes overtrædelse af disse forskrifter".


40/60 reglen (som den ofte er beskrevet i policen)

Hvis enten kravene vedrørende sikringsniveau eller varegrupper ikke er overholdt, erstattes 60% af samtlige beløb, som i følge denne police ville komme til udbetaling, hvis kravene var opfyldt.

Hvis hverken kravene vedrørende sikringsniveau eller varegrupper er overholdt, erstattes 40% af samtlige beløb, som i følge policen ville komme til udbetaling, hvis kravene var opfyldtHvis du vælger en glarmester eller anden montør der ikke er certificeret og registreret ved Forsikring & Pension risikere du at din erstatning ved indbrud bliver reduceret jf. forsikringslovens §51 og 40/60 reglen